Tin Tức

Tin tổng hợp

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp thông thường sẽ có thời hạn 5 năm. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện hàng năm để cân đối hợp lý nhất ở quy hoạch công bố cuối cùng.