Tin Tức

Tin tổng hợp

Quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Hoạt động của cơ quan quản lý kế hoạch sử dụng đất vẫn đang gặp nhiều vấn đề bất cập. Nhà nước và pháp luật đang hỗ trợ nhằm hoàn sớm hoàn thiện và đi vào hoạt động hiệu quả nhất.

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp thông thường sẽ có thời hạn 5 năm. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện hàng năm để cân đối hợp lý nhất ở quy hoạch công bố cuối cùng.