Nội dung chính
  1. Chính sách bảo hành:

Chính Sách Bảo Hành

Đánh giá bài viết:   (1 lượt) icon icon
Đánh giá bài viết:   (1 lượt) icon icon

Chính sách bảo hành:

Chính Sách Bảo Hành

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành căn nhà đã bán theo đúng quy định tại Luật Nhà ở và các quy định sửa đổi, bổ sung của Nhà nước vào từng thời điểm.

2. Khi bàn giao căn nhà cho bên mua, bên bán phải thông báo và cung cấp cho bên mua 01 bản photo biên bản nghiệm thu đưa công trình Khu dân cư vào sử dụng để các bên xác định thời điểm bảo hành nhà ở.

3. Nội dung bảo hành nhà ở (kể cả căn nhà trong Khu dân cư có mục đích sử dụng hỗn hợp), bao gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng về kết cấu chính của nhà ở (dầm, cột, trần sàn, mái, tường, các phần ốp lát, trát), các thiết bị gắn liền với nhà ở như hệ thống các loại cửa, đường dây cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, sụt nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán thực hiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. Bên bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành căn nhà bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các điểm bị khuyết tật hoặc thay thế các đồ vật cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do bên bán hoặc bên được bên bán ủy quyền thực hiện.

4. Bên mua phải thông báo trong vòng 02 (hai) ngày bằng văn bản cho bên bán khi căn nhà có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua, bên bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đúng thỏa thuận và theo quy định của pháp luật. Bên mua phải tạo điều kiện để bên bán thực hiện bảo hành nhà ở. Nếu bên bán chậm thực hiện việc bảo hành mà gây thiệt hại cho bên mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên mua theo thiệt hại thực tế xảy ra. Trong trường hợp bên mua không thông báo kịp thời những hư hỏng thuộc diện được bảo hành, dẫn đến việc phát sinh những hư hỏng khác, bên bán có quyền từ chối việc bảo hành, bên mua phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh cho việc sửa chữa những hư hỏng.

5. Thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày bên bán ký biên bản nghiệm thu đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng, cụ thể như sau:

  • Đối với móng, cột, đà, sàn bê tông là 24 (hai mươi bốn) tháng;
  • Đối với các thiết bị máy móc (hệ thống điện, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải,...) là 12 (mười hai) tháng;
  • Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán thực hiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

6. Bên bán không thực hiện bảo hành căn nhà trong các trường hợp sau đây:

  • Trường hợp hao mòn và khấu hao thông thường
  • Trường hợp hư hỏng do lỗi bên mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của bên thứ ba nào khác gây ra;
  • Trường hợp hư hỏng do sự kiện bất khả kháng;
  • Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành
  • Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận hai bên, bao gồm cả những thiết bị, bộ phận gắn liền căn nhà do bên mua tự lắp đặt hoặc tự sửa chữa mà không được sự đồng ý của bên bán.
  • Trường hợp căn nhà, phần sở hữu chung Khu dân cư bị hư hỏng do hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng, do tác động của thiên tai hoặc do người sử dụng hoặc do người thứ ba gây ra từ sự bất cẩn, sử dụng sai công năng, hướng dẫn hoặc tự ý sửa chữa thay đổi và sau thời gian hết hạn bảo hành.

7. Sau thời hạn bảo hành mà các bên đã thỏa thuận, việc sửa chữa các hư hỏng của căn nhà thuộc trách nhiệm của bên mua. Việc bảo trì phần sở hữu chung trong khu dân cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Các chính sách liên quan: