Nội dung chính

Chính Sách Đổi Trả

Đánh giá bài viết:   (2 lượt) icon icon
Đánh giá bài viết:   (2 lượt) icon icon

Một số chính sách liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và bàn giao, sử dụng sản phẩm bất động sản tại Trần Anh Group:

Chính Sách Đổi Trả

1. Vị trí của lô đất liên quan đến các lô đất khác được thể hiện trong Sơ Đồ Khu Đất và diện tích của lô đất được giao dịch theo Hợp đồng mua bán là đúng nhưng không bảo đảm là tuyệt đối chính xác và đồng ý thêm rằng nếu diện tích lô đất được nêu trong Hợp đồng khác với diện tích sau cùng được xác định bởi cơ quan có thẩm quyền cho mục đích cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu thì giá mua căn nhà sẽ được điều chỉnh theo mức giá là giá đất cho một mét vuông đất (theo phụ lục Hợp đồng) với điều kiện là bến bán hoặc bên mua, tùy trường hợp, chỉ có thể yêu cầu bên kia trả bất kỳ khoản tiền nào phát sinh từ việc điều chỉnh đó nếu diện tích sau cùng của lô đất sai biệt hơn một phần trăm (1%) so với diện tích được nêu trong Hợp đồng mua bán.

2. Diện tích (của từng căn nhà) ghi tại Hợp đồng chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn nhà. Bên mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn nhà cho bên bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn nhà; trong trường hợp diện tích (của từng căn nhà) thực tế chênh lệch trong phạm vi trên dưới 1% (một phần trăm) so với diện tích được ghi trong hợp đồng thì hai bên phải điều chỉnh lại giá bán căn nhà. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá phạm vi 1% (một phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp đồng thì phần diện tích chênh lệch này sẽ được tính bằng cách lấy giá bán căn nhà đã thỏa thuận tại Hợp đồng chia (:) cho diện tích sàn xây dựng nhân (x) với phần diện tích chênh lệch, hai bên sẽ tiến hành thanh toán hoặc cấu trừ giá trị phần diện tích chênh lệch ngay tại thời điểm nhận bàn giao căn nhà.

3. Bên bán cam kết đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng đúng (hoặc tương đương) các vật liệu xây dựng căn nhà mà hai bên đã cam kết theo các phụ lục của Hợp đồng mua bán.

4. Hai bên thống nhất bên bán có trách nhiệm thực hiện việc xây nhà ở theo đúng quy định của Nhà nước và các quy định trong Hợp đồng.

5. Bên bán phải đảm bảo các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở tại Khu dân cư của bên mua theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến độ dự án được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định.

6. Bên bán phải đảm bảo các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu của bên mua tại Khu dân cư theo nội dung Dự án và tiến độ đã được phê duyệt chậm nhất là 03 tháng sau ngày bên bán bàn giao căn nhà cho bên mua, bao gồm: hệ thống đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước thải; hệ thống thông tin liên lạc.

7. Điều kiện giao nhận căn nhà:

 • Căn nhà đã được xây dựng xong theo thiết kế
 • Bên mua đã thanh toán đủ 95% giá trị Hợp đồng tiền mua căn nhà theo quy định và thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán.
 • Bên mua đã nộp phí dịch vụ quản lý theo thỏa thuận giữa bên mua và Ban quản trị khu dân cư (nếu có)
 • Thời hạn bàn giao nhà: Dự kiến trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán. Thời điểm giao căn nhà thực tế có thể sẽ sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định và bên mua phải thanh toán đủ tối thiểu 95% trị giá căn nhà thì bên bán mới tiến hành bàn giao.
 • Trước ngày bàn giao thực tế căn nhà 30 (ba mươi) ngày, bên bán phải gửi văn bản thông báo cho bên mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao căn nhà.
 • Căn nhà được bàn giao cho bên mua phải theo đúng thiết kế theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, sử dụng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu căn nhà, thiết bị xây dựng được quy định tại phụ lục Hợp đồng (hoặc vật liệu tương đương).
 • Vào ngày bàn giao căn nhà theo thông báo, bên mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế căn nhà so với thỏa thuận trong Hợp đồng, cùng với đại diện bên bán đo đạc lại diện tích sử dụng thực tế căn nhà và ký vào biên bản bàn giao căn nhà. Trường hợp bên mua hoặc người được bên mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao căn nhà theo thông báo của bên bán trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao căn nhà mà không có lý do chính đáng (trừ các trường hợp đã được các bên thỏa thuận riêng với nhau) thì kể từ ngày đến hạn bàn giao căn nhà theo thông báo của bên bán được xem như bên mua đồng ý, chính thức nhận bàn giao căn nhà theo thực tế và bên bán đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao căn nhà theo Hợp đồng, bên mua không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không nhận bàn giao căn nhà; việc từ chối nhận bàn giao căn nhà như vậy sẽ được coi là bên mua vi phạm hợp đồng và sẽ được xử lý theo quy định trong Hợp đồng. Trường hợp này, bên mua vẫn phải chịu phí quản lý căn nhà trong suốt thời gian chưa nhận nhà.

8. Kể từ ngày nhận bàn giao căn nhà, bên mua phải:

 • Đảm bảo không cơi nới, sửa chữa, mở rộng diện tích nhà ở, trường hợp có nhu cầu sửa chữa phải trình bản vẽ thiết kế và phải có sự đồng ý của bên bán mới được thực hiện.
 • Chăm sóc và bảo vệ cây xanh, cơ sở hạ tầng trước khuôn viên đất của mình theo quy định, quản lý trông coi phần đất đã được giao, không để người khác lấn chiếm.
 • Chịu trách nhiệm về đăng ký hộ khẩu thường trú, thực hiện các quy định về quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước về sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở theo quy định của Khu đô thị mới.
 • Có trách nhiệm khắc phục sự cố và bồi thường thiệt hại cho bên mua gây ra làm ảnh hưởng, hư hỏng, mất mát đối với những công trình bao gồm cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật không thuộc phạm vi quyền sở hữu của bên mua.

9. Kể từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao căn nhà, bên mua được toàn quyền sử dụng căn nhà và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến căn nhà mua bán, kể cả trường hợp bên mua có sử dụng hay chưa sử dụng căn nhà này.

Các chính sách liên quan: