Tin tổng hợp

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp thông thường sẽ có thời hạn 5 năm. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện hàng năm để cân đối hợp lý nhất ở quy hoạch công bố cuối cùng.