Mẫu Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mới nhất)

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá của bạn)

Mẫu số 01/TB-SDDPNN chính là mẫu Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất theo đúng quy định của pháp luật, ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Đây là mẫu do cơ quan thuế sử dụng để ra thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Vai trò của Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Dựa vào tờ khai của người nộp thuế và thông tin xác định của cơ quan chức năng, cơ quan thuế sẽ đưa ra Thông báo nộp thuế. Chậm nhất vào ngày 30/04 hàng năm, cơ quan thuế sẽ ra Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến các hộ gia đình, cá nhân. Dựa vào các thông tin trên Thông báo, người nộp thuế sẽ biết được:

 • Số thuế mình cần nộp là bao nhiêu?
 • Thời gian nộp vào lúc nào?
 • Nộp thuế ở đâu?

Ngoài các thông tin trên, người nộp thuế còn phải quan tâm đến các thông tin khác trên Thông báo như tên người nộp thuế, diện tích đất, hệ số, hạng đất, giá 1m2 đất… Nếu có bất cứ thắc mắc nào về các thông tin trên Thông báo hoặc cho rằng cơ quan thuế có sự sai sót hoặc nhầm lẫn, thì người nộp thuế sẽ tiến hành phản hồi theo tên cơ quan thuế và địa chỉ hoặc số điện thoại được ghi trên thông báo.

 • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo, người nộp thuế phải phản hồi với cơ quan thuế (nếu có ý kiến phản hồi);
 • 10 ngày tiếp theo, cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm trả lời các ý kiến phản hồi của người nộp thuế.

Nếu người nộp thuế không có phản hồi thì số thuế ghi trên Thông báo chính là số thuế phải nộp. Người nộp thuế chuẩn bị tiền đầy đủ và tiến hành nộp thuế theo thời gian, địa điểm được ghi trên Thông báo.

Mẫu 01/TB-SDDPNN - Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

CỤC THUẾ…………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THUẾ……... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:……/TB…

……, ngày….. tháng……năm.......

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

Lần …. Năm……..

 1. Người nộp thuế:
 • Họ và tên: …………………………………………………………………………………………
 • Mã số thuế (nếu có): …………………..ngày cấp: ……../……../……..đối với trường hợp cấp MST mới)
 • Địa chỉ nhận thông báo:………………………………………………………………………………………...................................................
 1. Tên Đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………………
 • Mã số thuế: …………………………………………………
 • Địa chỉ nhận thông báo:.………………………………………………………………………………........................................................
 1. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………………….............................................
 2. Vị trí thửa đất chịu thuế:
 • 4.1. Loại đất : Đất ở đô thị; Đất ở nông thôn; Đất sản xuất, kinh doanh: ………………………..........................
 • 4.2. Tên đường/vùng: ……………………………………………………………
 • 4.3. Đoạn đường/khu vực: ………………………………………………………
 • 4.4. Loại đường: …….....................................................
 • 4.5. Vị trí/hạng: ............................................................
 • 4.6. Hệ số (đường/hẻm): ...................................................
 • 4.7. Giá 1 m2 đất: .............................................................
 1. Diện tích chịu thuế: ...............................
 • 5.1. Trong đó diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận:........................
 1. Hạn mức: …………..…………...........................
 2. Tổng số thuế trước khi miễn, giảm:…………, Trong đó:
 • 7.1. Số thuế tính cho phần diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ................................
 • 7.2. Số thuế tính cho phần diện tích lấn chiếm:.........................................................
 • 7.3. Số thuế sử dụng không đúng mục đích:..............................................................
 1. Thông tin chi tiết các khoản thuế tính đến ngày thông báo (với trường hợp thông báo từ lần 2)

Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Số tiền thuế còn phải nộp (viết bằng chữ): ……………………… đồng.

 1. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày ……../…..…/………
 2. Địa điểm nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với …(tên cơ quan thuế)… theo số điện thoại: ……………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..................................

…(tên cơ quan thuế)… thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

Ngày ……. tháng ….… năm ……. (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thuế đất phi nông nghiệp chính là thuế nhà đất, là khoản thu bắt buộc mà người sử dụng, sở hữu nhà đất phải đóng cho ngân sách nhà nước. Khi nhận được Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, người nộp thuế phải đóng thuế đầy đủ theo số tiền, thời gian và địa điểm được ghi trong thông báo. Không đóng thuế đất là vi phạm luật thuế, sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự tùy vào mức độ vi phạm. Người nộp thuế nên chấp hành nghiêm túc trong việc thực hiện nghĩa vụ nhưng cũng là quyền lợi của bản thân mình.

Xem thêm: