Tổng hợp các mẫu đơn về tranh chấp đất đai

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Tổng hợp những mẫu đơn cần thiết và có thể áp dụng cho các trường hợp tranh chấp đất đai trên thực tiễn.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai, tùy vào tính chất vụ việc, người có quyền lợi bị xâm phạm phải thực hiện các thủ tục khác nhau để xử lý mâu thuẫn, xung đột xảy ra. Quá trình này đòi hỏi tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là hồ sơ phải sử dụng đúng mẫu ban hành theo từng trường hợp, như: bản tự khai tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại tranh chấp đất đai, đơn tố cáo chiếm đoạt đất đai,...

Các mẫu đơn tranh chấp đất đai

Dưới đây là một số mẫu đơn khác thường được sử dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai.

Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai áp dụng trong trường hợp cá nhân muốn yêu cầu ủy ban nhân dân các cấp xem xét sự việc. Thông thường, đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai được gửi về cho UBND cấp xã để tiến hành hòa giải; khi có kết quả hòa giải, nếu không thành, mẫu đơn tranh chấp gửi UBND xã có thể được điều chỉnh để đề nghị lên UBND cấp huyện, cấp tỉnh (theo thẩm quyền giải quyết).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) [...]

Họ và tên tôi là: [...]

Sinh năm: [...]

CMT số (thẻ căn cước số): [...]

Ngày cấp: [...] nơi cấp: [...]

Hộ khẩu thường trú: [...]

Nơi ở: [...]

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của ông (bà): [...]

Nơi ở: [...]

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau: [...]

Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) [...] tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số [...] Loại đất [...] hạng đất [...] địa chỉ [...]

Yêu cầu cụ thể:

- Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.
- Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi.
- Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- [...]

NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(ký và ghi họ tên)


Hoặc, cá nhân có thể sử dụng mẫu đơn đề nghị hòa giải dưới đây


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….ngày…..tháng….. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) [...]

Họ và tên: [...]

Sinh năm: [...]

CMND/CCCD số: [...]

Ngày cấp: [...] nơi cấp: [...]

Nơi ở hiện nay: [...]

Nơi đăng ký thường trú tại: [...]

Tôi viết đơn này đề nghị UBND xã (phường, thị trấn) giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông (bà): [...]

Tôi trình bày sự việc như sau: [...]

Đến nay, mặc dù hai bên đã thương lượng và tự hòa giải nhưng không thể giải quyết tranh chấp trên. Do vậy, tôi làm đơn này đề nghị UBND xã (phường, thị trấn) tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa gia đình tôi với gia đình ông: [...], trú tại [...] nhằm xác định người có quyền sử dụng đối với diện tích đang xảy ra tranh chấp theo đúng quy định.

Tôi cam đoan với UBND những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật.

Kính mong UBND xem xét đơn đề nghị và sớm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định.

Tôi chân thành cảm ơn !

Tài liệu kèm theo:

- [...]

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)Hướng dẫn một số nội dung có trong đơn:

 • Phần Kính gửi: đơn gửi đến UBND cấp có thẩm quyền nơi xảy ra tranh chấp về đất đai.
 • Thông tin của người làm đơn: nên ghi rõ, đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, số CMND hoặc thẻ căn cước,...
 • Phần trình bày nội dung vụ việc: trình bày ngắn gọn, rõ ràng, ưu tiên các nội dung quan trọng. Sự kiện nên sắp xếp theo trình tự thời gian.
 • Phần yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai: xác định rõ mong muốn cần được giải quyết là gì vì khi giải quyết tranh chấp đất đai có rất nhiều vấn đề ở trong đó. Người làm đơn cần biết kết quả mình cần là xác định lại ranh giới, hay phân chia, đo đạc với tỷ lệ kích thước bao nhiêu, xác định quyền sử dụng đất hợp pháp,... Phần này càng cụ thể, cơ quan tiếp nhận càng nhận diện rõ vấn đề tranh chấp.
 • Tài liệu kèm theo: nên chuẩn bị các tài liệu cần cho việc xem xét, giải quyết tranh chấp như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng, các loại giấy tờ liên quan khác (bản photo hoặc bản sao y).

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Mẫu đơn tranh chấp đất đai gửi cho tòa án được gọi là đơn khởi kiện. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai về cơ bản dựa theo mẫu do tòa án cung cấp hoặc người viết tự trình bày theo nội dung chính được hướng dẫn. Khi hòa giải ở UBND cấp xã không thành, người có tranh chấp được quyền làm đơn khởi kiện ra tòa án.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân [...]

Người khởi kiện: [...]

Địa chỉ: [...]

Số điện thoại: [...]; số fax: [...]

Địa chỉ thư điện tử: [...]

Người bị kiện: [...]

Địa chỉ [...]

Số điện thoại:[...]; số fax:[...]

Địa chỉ thư điện tử:[...]

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) [...]

Địa chỉ [...]

Số điện thoại:[...]; số fax:[...]

Địa chỉ thư điện tử:[...]

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) [...]

Địa chỉ [...]

Số điện thoại:[...]; số fax:[...]

Địa chỉ thư điện tử:[...]

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:[...]

Người làm chứng (nếu có) [...]

Địa chỉ [...]

Số điện thoại:[...]; số fax:[...]

Địa chỉ thư điện tử:[...]

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. [...]

2. [...]

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) [...]

Người khởi kiện


Hướng dẫn cách viết một số nội dung trong đơn:

 • Đơn được gửi đến tòa án có thẩm quyền giải quyết: TAND cấp huyện thì ghi rõ huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào.
 • Người khởi kiện: nếu người khởi kiện chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi thông tin của người đại diện hợp pháp; trường hợp người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi theo đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.
 • Nơi cư trú: ghi theo địa chỉ cư trú ở thời điểm nộp đơn khởi kiện; trường hợp cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
 • Phần yêu cầu tòa án: trình bày nội dung chính và yêu cầu chính mong muốn được xem xét.
 • Tài liệu kèm theo: ghi rõ ràng, đầy đủ các loại tài liệu nộp kèm đơn khởi kiện, có thể ghi cả số lượng.
 • Các thông tin khác: ghi thông tin những người mà người khởi kiện cho là cần thiết đối với quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Cá nhân khởi kiện phải ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp ký tên. Trường hợp là cơ quan tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu của cơ quan.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai 2020, mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai 2021 và hiện nay về hình thức cơ bản không có nhiều thay đổi. Phần yêu cầu tòa án, để rõ ràng hơn, người viết có thể tách làm nội dung trình bày và yêu cầu giải quyết; không làm thay đổi tính chất đơn khởi kiện nhưng tạo thiện cảm về phần nhìn, dễ nắm bắt vấn đề.

Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai

Đơn khiếu nại tranh chấp đất đai và thủ tục khiếu nại tranh chấp đất đai cùng các vấn đề pháp lý liên quan đã được đề cập ở bài viết: Đơn khiếu nại tranh chấp đất đai & Thủ tục cần biết. Đây cũng là thủ tục cần có mẫu đơn tranh chấp đất đai theo quy định.

Mẫu khiếu nại chung


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc ……… )

Kính gửi: (Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là: [...] Ngày sinh: [...]

Thường trú tại: [...]

Số CMND [...]

Ngày và nơi cấp [...]

Hiện đang (làm gì, ở đâu) [...]

Khiếu nại về hành vi hành chính của: [...]

Giải trình vụ việc cần khiếu nại: [...] (Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết)

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

- Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)

- Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.


Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho [...]

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Mẫu đơn khiếu nại về việc lấn chiếm đất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

.........ngày......tháng.......năm............

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT

Kính gửi: [...]

Tôi tên là [...] Sinh năm [...]

Địa chỉ: [...]

Xin trình bày sự việc như sau :

Vào ngày [...] tôi được cấp GCNQSDĐ số [...] tại thửa [...] Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông (bà) [...] theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày [...] thì thửa [...] của tôi còn lại [...] m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thửa [...] có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa [...] của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị bà (ông), ngụ tại [...] là người sử dụng đất liền kề lấn chiếm.

Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND [...] xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của ông/bà để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa [...] là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho tôi.

Tôi gửi kèm theo đơn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số [...]

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.

Kính đơn


Hướng dẫn một số nội dung trong đơn khiếu nại:

Đơn khiếu nại về việc….: nội dung này sẽ có nhiều cách ghi, tùy thuộc vào nội dung, đối tượng khiếu nại. Ví dụ, khiếu nại về việc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chậm giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... Phần này nên ghi ngắn gọn, chính xác về việc cần khiếu nại.

Cần ghi rõ đối tượng khiếu nại:

 • Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính: ghi rõ các thông tin gồm cơ quan ra quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, số quyết định.
 • Trường hợp khiếu nại hành vi hành chính: ghi thông tin về họ tên, địa chỉ người thực hiện hành vi hành chính đó.

Nội dung và cam kết: trình bày rõ ràng, trung thực về các thông tin, hành vi bị khiếu nại. Người viết phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đơn nên phần cam kết bắt buộc phải có.

Yêu cầu: mục đích là thẩm tra, xác minh, từ đó xem xét lại quyết định, hành vi hành chính để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, có căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người làm đơn.

Trên đây là một số mẫu đơn về tranh chấp đất đai được sử dụng trên thực tiễn để bạn đọc tham khảo.

Xem thêm: