Hoàng Hằng

Quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Hoạt động của cơ quan quản lý kế hoạch sử dụng đất vẫn đang gặp nhiều vấn đề bất cập. Nhà nước và pháp luật đang hỗ trợ nhằm hoàn sớm hoàn thiện và đi vào hoạt động hiệu quả nhất.